Referrals (Chương Trình Giới Thiệu)

Giới thiệu đầu tư, nhận ngay phần thưởng
Cơ chế giới thiệu được tạo ra để khuyến khích các nhà đầu tư của Sunflower. Có 10% phần thưởng từ Farming sẽ dành cho chương trình giới thiệu. Phần thưởng này sẽ được chia như sau:
🔴
Level 1: Phần thưởng cho người giới thiệu sẽ bằng 7% phần thưởng từ Farming (Với điều kiện người giới thiệu nắm giữ ít nhất 500,000 SFO)
🔵
Level 2: Phần thưởng cho người giới thiệu sẽ thêm 3% (Tổng là 10%) phần thưởng từ Farming (Với điều kiện người giới thiệu nắm giữ ít nhất 5,000,000 SFO)
Ví dụ: - Nếu 1 Farmer A tham gia bằng link của người giới thiệu B. Người giới thiệu B có 600,000 SFO (Level 1). Khi A farm được 90 SFO, B sẽ nhận được 7 SFO và developers sẽ nhận được 3 SFO (Do B là tài khoản Level 1). Trong đó 7 SFO của B là 7% của (90+7+3) phần thưởng từ Farming. - Khi B lên 5,000,000 SFO (Level 2), A giới thiệu người C và D vào dự án. Người A, C, D mỗi người farm được 90 SFO, thì người B nhận được 7 SFO nhờ giới thiệu người A, 3 SFO + 3 SFO từ nguồn mà A giới thiệu.
👉
Phần thưởng cho chương trình giới thiệu sẽ được khóa tương tự như chính sách khóa phần thưởng từ Farming theo Cơ chế giảm phát