Comment on page

Seeds Tank (Coming soon)

Cơ hội của các dự án tiềm năng
Seeds Tank là điểm nhấn độc đáo chỉ có ở Sunflower Finance. Hệ sinh thái của Sunflower sẽ được xây dựng trên cơ sở kế hoạch dài hạn của Seeds Tank.
Seeds Tank sẽ nhận được 7% tổng số SFO làm nguồn đầu tư cho các dự án trong tương lai.

Cách Seeds Tank vận hành:
👨🔧

Seeds Tank sẽ xây dựng một nền tảng phi tập trung dành cho các dự án tiềm năng, được quyết định bởi các nhà đầu tư tham gia hệ sinh thái của Sunflower. Sau khi được đăng ký trên nền tảng, các nhà đầu tư sẽ tham gia bình chọn dự án tốt nhất trong 1 thời gian nhất định. Quỹ Seeds Tank sẽ được kích hoạt và mua token của dự án được chọn sau đó phân phối toàn bộ token mua được cho các nhà đầu tư đang nắm giữ SFO.
Chi tiết được thể hiện ở biểu đồ bên dưới:
Toàn bộ quy trình sẽ được vận hành thông qua Smartcontract và hoàn toàn phi tập trung, công khai và minh bạch.