Cài đặt Mạng BSC (Binance Smart Chain)

Sunflower Token chạy trên nền tảng BSC (SmartChain) của Binance nên người dùng cần cài đặt Smart Chain Network.
Cài đặt Mạng BSC (Binance Smart Chain)
Sunflower Token chạy trên nền tảng BSC (SmartChain) của Binance nên người dùng cần cài đặt Smart Chain Network.
Bước 1: Click vào kí hiệu được khoanh tròn
Bước 2 : Chọn tiện ích Metamask
Bước 3 : Xổ thanh công cụ Mainnet
Bước 4 : Chọn Custom RPC
Bước 5: Điền NetWork theo biểu mẫu
Network Name (Tên mạng): Smart Chain
New RPC URL (URL RPC mới): https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 56
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com
Bước 6: Chọn Save
Cài đặt / Hiển thị SFO Token vào ví
Để hiển thị được SFO Token trên ví, người dùng cần phải thiết lập thông số như sau:
Bước 1: Chọn kí hiệu vùng khoanh tròn
Bước 2: chọn tiện ích “MetaMask”
Bước 3:chọn thanh công cụ MainNet
Bước 4: Chọn “Smart Chain”
Bước 5 : Chọn “Add Token”
Bước 6: Nhập địa chỉ ví SFO của sàn SunflowerFi
0x3295fdE99976e6B6b477E6834b2651a22DeB1dd7
Bước 7 : Chọn “Next” để kết thúc
Token SFO sẽ được hiển thị khi hoàn tất các bước trên như sau: