Cài đặt SFO Token vào ví MetaMask

Để hiển thị SFO trong ví MetaMask người dùng cần phải thiết lập các thông số
Để hiển thị được SFO Token trên ví, người dùng cần phải thiết lập thông số như sau:
Bước 1: Chọn kí hiệu vùng khoanh tròn
Bước 2: chọn tiện ích “MetaMask”
Bước 3:chọn thanh công cụ MainNet
Bước 4: Chọn “Smart Chain”
Bước 5 : Chọn “Add Token”
Bước 6: Nhập địa chỉ ví SFO của sàn SunflowerFi
0x3295fdE99976e6B6b477E6834b2651a22DeB1dd7
Bước 7 : Chọn “Next” để kết thúc
Token SFO sẽ được hiển thị khi hoàn tất các bước trên như sau: