Cách bắt cặp LP Token để Farm

  • Xác nhận kết nối trên Meta
  • Click "Add Liquidity"
  • Chọn các token của Pool bạn muốn cung cấp thanh khoản (Ví dụ ở dưới là Pool SFO-USDT) Bạn có thể tìm địa chỉ Contract của token tại phần Công Khai Smart
  • Lần Approve các Token vào Contract
  • Xác nhận giao dịch Approve
  • Click "Supply"
  • Bảng thông báo xác nhận sẽ hiện lên, hãy kiểm tra kỹ thông tin và click "Confirm Supply"
  • Xác nhận giao dịch trên M
  • Số oken bạn đã add vào pool sẽ hiển thị tại bảng "LP Tokens in your wallet"