Bảng tính lãi suất dự kiến

Lãi suất của Farming Pool dự kiến
👨🌾
:

Farming Pool
SFO
Add Pool
LP Token (Dự kiến)
Giá trị Pool (VNDC)
APY (Dự kiến)
SFO-VNDC
1B
1.25B (VNDC)
1,118,033,989
2.5B
96%
SFO-BNB
1.4B
729,167 (USDT)
31,950,489
3.5B
120%
VNDC-USDT
0.4B
0.5B (VNDC) &
20833 (USDT)**
3,227,460
1B
TBA
** Giá USDT được ước tính khoảng: 1 USDT = 24,000 VNDC. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để phù hợp với giá USDT tại thời điểm Add Pool ban đầu.

Lãi suất dự tính theo Thời hạn tiết kiệm (Saving Scent)
🏦
:

Thời gian gửi tiết kiệm
Lãi suất
10 ngày
2%
1 tháng
5%
3 tháng
16%
6 tháng
38%
1 năm
100,5%