Cơ Chế Giảm Phát

Chúng tôi đã triển khai một hệ thống khóa phần thưởng để ngăn chặn lạm phát và bán quá mức. Chi tiết như sau:
💰
💰
💰
👨💻
Cho Nhà phát triển:
  • Tính từ thời điểm khởi chạy Farming Pool, toàn bộ phần thưởng cho nhà phát triển sẽ bị khóa;
  • Tính từ ngày 01/01/2022, mỗi năm sẽ mở khóa 25% phần thưởng của nhà phát triển - Sau 3 năm, toàn bộ phần thưởng cho nhà phát triển sẽ được mở khóa.
👨🌾
Cho Farmers:
  • Tính từ thời điểm khởi chạy Farming Pool, 1/3 phần thưởng cho Farmers sẽ bị khóa, mỗi năm sẽ mở khóa 25% - Sau 4 năm, toàn bộ phần thưởng cho Farmers sẽ được mở khóa.